Lhbtiq+ jongeren delen ervaringen met pestgedrag en wensen voor aanpak

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Movisie verdiepend onderzoek gedaan naar het pesten van lhbtiq+ jongeren: in hoeverre hebben zij hiermee te maken, wat ervaren zij, wat zijn de gevolgen? En ook: welke acties kunnen docenten, vertrouwenspersonen en mentoren, schoolleiding en overheid volgens de bevraagde lhbtiq+ jongeren concreet ondernemen om dit pestgedrag te verminderen en hun veiligheidsgevoel te vergroten? Het eindrapport is op 15 december jl. naar de Tweede Kamer gestuurd.