Eén cao voor funderend onderwijs is slecht idee

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht met voorstellen te komen voor één cao voor het funderend onderwijs, die in rechtstreekse onderhandelingen tussen de minister en de vakbonden tot stand komt. Uitvoering van deze motie van het kamerlid Van Meenen (D66) betekent een verregaande centralisering van de arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs en sluit niet aan bij het huidige onderwijsstelsel waarbij de schoolbesturen de werkgeversverantwoordelijkheid invullen. De VO-raad maakt zich grote zorgen over de uitvoerbaarheid van deze motie.